Slovensko - Velký Meder - termály a výlety, léčebný balíček v ceněZájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých měst - Györ a Ostřihom.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

5x ubytování ve Velkém Medru - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím.

Program zájezdu

1. den: odjezd v časných ranních hodinách z ČR na Slovensko, prohlídka romantické zříceniny hradu DĚVÍN s okouzlující polohou nad soutokem Moravy a Dunaje, poté přesun do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Odjezd na ubytování v nedalekém Velkém Mederu.
2. den: odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €).
3. den: odjedeme k externí prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO. Následuje výlet do Maďarska, do města festivalů GYÖR, prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.
4. den: odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo celodenní fakult. výlet do hlavního města mocnářství VÍDNĚ. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální DÓM SV. ŠTĚPÁNA, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, HOFBURG - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po AUGUSTINERSTRASSE se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu, dvorní divadlo Burgtheater aj.
5. den: výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes slavný MOST MARIE Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM, prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou TAMÁŠE BAKÓCZE, jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.
6. den: po snídani odjezd domů, po cestě zastávka na prohlídku mohutného a krásného zachovalého hradu ČERVENÝ KÁMEN v prostředí zvedajících se MALÝCH KARPAT. Úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Návrat do ČR.

září 2019

07.09. - 12.09.19 sobota - čtvrtek
polopenze autokarem
7 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)
07.09. - 12.09.19 sobota - čtvrtek
polopenze autokarem (Praha)
7 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)
07.09. - 12.09.19 sobota - čtvrtek
polopenze autokarem (Brno)
7 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)
07.09. - 12.09.19 sobota - čtvrtek
polopenze autokarem (Bratislava)
7 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)
07.09. - 12.09.19 sobota - čtvrtek
polopenze autokarem (Pardubice)
7 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem, 5x ubytování ve Velkém Mederu - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel se nachází přímo u termál. koupaliště), pobytová taxa, 5x polopenze formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m, ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 15min., rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad, 1x taneční hudba po večeři, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 210 Kč, fakult. výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
TOPlist